50+ teza za razvoj Niša

Ovo je naš plan kako da ovaj grad učinimo boljim

Problemi u lokalnoj samoupravi koje moramo rešiti i predlozi kako planiramo da to uradimo

 1. Povećati transparentnost u gradskim procesima donošenja odluka.
 2. Implementirati sisteme e-uprave kako bi usluge učinili dostupnijim građanima.
 3. Podsticati učešće javnosti u lokalnoj upravi.
 4. Prioritet inicijativama javne bezbednosti, uključujući policiju u zajednici.
 5. Poboljšati infrastrukturu i transportne sisteme kako bi se smanjile gužve u saobraćaju.
 6. Podsticati privatne investicije u gradu kako bi se podstakao ekonomski rast.
 7. Povećati pristup kvalitetnom obrazovanju, uključujući stručnu obuku.
 8. Proširiti pristup zdravstvenim uslugama i ustanovama.
 9. Promovisati zelene inicijative i održive prakse.
 10. Razviti javne prostore i parkove za okupljanja i rekreaciju zajednice.
 11. Kreirati programe za podršku lokalnim preduzećima.
 12. Investirati u javni prevoz kako biste poboljšali povezanost unutar grada.
 13. Poboljšati prakse upravljanja otpadom, uključujući reciklažu i kompostiranje.
 14. Prioritet kulturnim inicijativama za promociju lokalne umetnosti i nasleđa.
 15. Povećati podršku socijalnim uslugama, uključujući programe za starije i ugrožene kategorije stanovništva.
 16. Poboljšati dostupnost za osobe sa invaliditetom.
 17. Rešavanje problema urbanog širenja i promovisanje održivog urbanog planiranja.
 18. Razviti inicijative za rešavanje problema siromaštva i nejednakosti unutar grada.
 19. Podsticati volonterizam i angažovanje zajednice.
 20. Povećati javnu bezbednost promovisanjem programa za posmatranje zajednice.
 21. Poboljšati javno zdravlje promovisanjem zdravih stilova života i ishrane.
 22. Kreirati programe obuke za posao za rešavanje problema nezaposlenosti.
 23. Povećati mogućnost pristupačnom stanovanju.
 24. Rešavanje korupcije i poboljšanje odgovornosti unutar gradske uprave I JKP.
 25. Podsticati razvoj malih i srednjih preduzeća.
 26. Povećati podršku turističkim inicijativama za jačanje lokalne ekonomije.
 27. Promovisati razvoj održivih izvora energije.
 28. Poboljšati pristup čistoj vodi i sanitarnim uslovima.
 29. Kreirajte programe za rešavanje problema zloupotrebe droga i alkohola.
 30. Razviti inicijative za podršku manjinskim zajednicama.
 31. Poboljšati pristup javnim prostorima za fizičku aktivnost.
 32. Povećati podršku lokalnoj poljoprivredi i poljoprivrednicima.
 33. Rešavanje problema zagađenja vazduha i promovisanje čiste energije.
 34. Razviti programe za rešavanje problema mentalnog zdravlja.
 35. Poboljšati pristup pravnim uslugama.
 36. Povećati podršku programima i aktivnostima za mlade.
 37. Promovisati javne umetničke i kulturne događaje.
 38. Rešavanje beskućništva i pružanje podrške onima kojima je potrebna.
 39. Povećati pristup javnom prevozu za osobe sa invaliditetom.
 40. Razviti inicijative za rešavanje klimatskih promena.
 41. Promocija biciklizma i drugih održivih načina prevoza.
 42. Povećati pristup tehnologiji za stanovnike.
 43. Ubrzati vreme reagovanja u hitnim slučajevima.
 44. Rešavanje pitanja dobrobiti životinja.
 45. Razviti programe za rešavanje nasilja u porodici.
 46. Povećati podršku lokalnim sportskim timovima i aktivnostima.
 47. Poboljšati pristup informacijama i komunikaciji za stanovnike.
 48. Podsticati razvoj društvenih vrtova i urbane poljoprivrede.
 49. Smanjivanje digitalnog jaza i promovisanje digitalne pismenosti.
 50. Razviti inicijative za promovisanje kohezije zajednice i socijalne uključenosti.
 1. Povećati ulaganja u lokalnu infrastrukturu kako bi se privukla nova preduzeća.
 2. Podsticati razvoj diversifikovane privrede kako bi se smanjila zavisnost od jedne industrije.
 3. Stvoriti poslovno okruženje smanjenjem birokratskih prepreka i pojednostavljivanjem propisa.
 4. Promovisati preduzetništvo i inovacije kroz poslovne inkubatore i akceleratore.
 5. Podržati mala i srednja preduzeća (MSP) pružanjem pristupa finansijama i obuci.
 6. Investirati u obnovljive izvore energije da bi smanjili troškove energije i povećali održivost životne sredine.
 7. Podsticati kvalifikovanu radnu snagu podržavanjem programa stručnog obrazovanja i obuke.
 8. Razviti partnerstvo sa obrazovnim institucijama za promovisanje istraživanja i razvoja.
 9. Razviti i primeniti sveobuhvatnu marketinšku strategiju za privlačenje novih preduzeća i turista.
 10. Podsticati saradnju među preduzećima kako bi se povećala produktivnost i konkurentnost.
 11. Podržati razvoj izvozno orijentisanih industrija kako bi se povećala konkurentnost opštine na globalnom tržištu.
 12. Promovisati upotrebu tehnologije i digitalnih platformi za poboljšanje produktivnosti i efikasnosti.
 13. Podsticati razvoj cirkularne ekonomije promovisanjem reciklaže i efikasnosti resursa.
 14. Razviti i održavati dobru transportnu infrastrukturu kako bi se smanjili troškovi transporta i povećala povezanost.
 15. Negovati okruženje inovacija i kreativnosti da bi privukli i zadržali talente.
 16. Podsticati razvoj zelene ekonomije promovisanjem održivih praksi.
 17. Poboljšati pristup pristupačnom stanovanju kako biste privukli i zadržali radnike.
 18. Promovisati turizam isticanjem jedinstvenih kulturnih i prirodnih atrakcija opštine.
 19. Podržati razvoj lokalnog lanca snabdevanja kako bi se smanjila zavisnost grada od uvoza.
 20. Podsticati strana ulaganja nudeći podsticaje i pojednostavljivanje procedura ulaganja.
 21. Podržati razvoj zadruga radi promovisanja društvenog i ekonomskog razvoja.
 22. Promovisati finansijsku pismenost među stanovništvom kako bi se poboljšala finansijska inkluzija.
 23. Poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti radi poboljšanja blagostanja stanovništva.
 24. Podsticati kulturu društvene odgovornosti među preduzećima radi promovisanja održivih praksi.
 25. Podsticati razvoj javno-privatnog partnerstva radi podele rizika i resursa.
 26. Podržati razvoj socijalnih preduzeća za rešavanje društvenih i ekoloških pitanja.
 27. Negovati okruženje poverenja i transparentnosti da biste privukli investicije i povećali konkurentnost.
 28. Promovisati rodnu ravnopravnost i raznolikost na radnom mestu kako biste unapredili kreativnost i inovativnost.
 29. Podržati razvoj volonterske kulture kako biste poboljšali angažman zajednice.
 30. Podsticati razvoj turizma u zajednici kako bi se promovisao održivi turizam.
 31. Promovisati razvoj kulture preduzetništva i inovacija u školama.
 32. Podržati razvoj umetnosti i kreativnih industrija kako bi se unapredio kulturni identitet opštine.
 33. Podsticati razvoj platformi za e-trgovinu kako bi se poboljšao pristup tržištu za MSP.
 34. Negovati kulturu kontinuiranog učenja i obuke kako biste povećali produktivnost i konkurentnost.
 35. Promovisati razvoj eko-turizma radi promovisanja održivog turizma.
 36. Podržati razvoj turističke infrastrukture kako bi se poboljšalo iskustvo posetilaca.
 37. Podsticati razvoj ekonomije deljenja kako bi se promovisala efikasnost resursa.
 38. Razviti i implementirati sveobuhvatnu strategiju upravljanja otpadom kako bi se smanjio uticaj na životnu sredinu.
 39. Podržati razvoj kulture građanskog angažovanja kako biste poboljšali učešće zajednice.
 40. Podsticati razvoj lokalnih prehrambenih sistema kako bi se promovisala sigurnost hrane.
 41. Promovisati razvoj zelenog logističkog sistema za smanjenje emisije ugljenika.
 42. Podsticati razvoj održive poljoprivrede kako bi se poboljšala sigurnost hrane i promovisalo održivo korišćenje zemljišta.
 43. Podsticati razvoj kulture inovativnosti i kreativnosti među državnim službenicima.
 44. Promovisati razvoj kulture odgovorne potrošnje kako bi se smanjio otpad i promovisala održivost.
 45. Podržite razvoj inicijativa u zajednici za rešavanje društvenih i ekoloških pitanja.
 46. Podsticati razvoj kulture socijalnog preduzetništva radi promovisanja društvenog i ekološkog uticaja.
 47. Podsticati razvoj kulture filantropije kako bi se poboljšalo dobrobit zajednice.
 48. Podržite razvoj kulture saradnje

Ispitati, obraditi, implementirat, promovisati:
1. Uloga lokalne samouprave u razvoju opštine Niš.
2. Istorijat i evolucija Univerziteta u Nišu.
3. Uticaj Univerziteta u Nišu na lokalnu zajednicu.
4. Izazovi sa kojima se suočava Univerzitet u Nišu u 21. veku.
5. Ekonomski uticaji Univerziteta na region u okruženju.
6. Univerzitet u Nišu kao pokretač inovacija i transfera tehnologija.
7. Uloga Univerziteta u Nišu u promovisanju održivog razvoja Niša.
8. Univerzitet u Nišu i njegova partnerstva sa lokalnim preduzećima i organizacijama.
9. Uticaj istraživanja sprovedenih na Univerzitetu u Nišu na širu akademsku zajednicu.
10. Doprinosi Univerziteta u Nišu niškoj kulturi i društvu.
11. Demografija i studentska populacija Univerziteta u Nišu.
12. Studentsko iskustvo na Univerzitetu u Nišu.
13. Izgledi za zapošljavanje diplomaca Univerziteta u Nišu.
14. Raznovrsnost i inkluzivnost Univerziteta u Nišu.
15. Univerzitet u Nišu kao kulturno i društveno središte lokalne zajednice.
16. Istraživačka interesovanja i stručne oblasti fakulteta Univerziteta u Nišu.
17. Izvori finansiranja i budžet Univerziteta u Nišu.
18. Uloga Univerziteta u Nišu u oblikovanju nacionalne obrazovne politike.
19. Uticaj COVID-19 na Univerzitet u Nišu i njegovo poslovanje.
20. Pedagoški pristupi i nastavne metode koje se primenjuju na Univerzitetu u Nišu.
21. Akademski standardi i akreditacija Univerziteta u Nišu.
22. Kvalitet usluga i podrške studentima na Univerzitetu u Nišu.
23. Značaj i uticaj međunarodnih partnerstava i saradnje za Univerzitet u Nišu.
24. Uloga Univerziteta u Nišu u unapređenju interkulturalnog razumevanja i saradnje.
25. Budući pravac i ciljevi Univerziteta u Nišu.
26. Razvoj novih akademskih programa i kurseva na Univerzitetu u Nišu.
27. Uloga akademskog istraživanja u oblikovanju javne politike u Nišu.
28. Mogućnosti i izazovi digitalnih tehnologija učenja za Univerzitet u Nišu.
29. Promocija preduzetništva i inovativnosti na Univerzitetu u Nišu.
30. Odnos Univerziteta u Nišu i drugih visokoškolskih ustanova u Srbiji.
31. Uloga Univerziteta u Nišu u unapređenju naučno-tehnološkog, inženjerskog i matematičkog (STEM) obrazovanja.
32. Značaj angažovanja zajednice i širenja javnosti za Univerzitet u Nišu.
33. Značaj interdisciplinarnih istraživanja na Univerzitetu u Nišu.
34. Uloga Univerziteta u Nišu u očuvanju i unapređenju srpske baštine i kulture.
35. Značaj etičkih standarda u akademskom istraživanju i nastavi na Univerzitetu u Nišu.
36. Vrednovanje i ocenjivanje akademskog uspeha na Univerzitetu u Nišu.
37. Uloga povratnih informacija studenata u poboljšanju kvaliteta nastave na Univerzitetu u Nišu.
38. Značaj akademske slobode i slobode govora na Univerzitetu u Nišu.
39. Uticaj globalizacije na Univerzitet u Nišu i njegovu akademsku misiju.
40. Uloga Univerziteta u Nišu u promovisanju rodne ravnopravnosti i raznolikosti u akademskoj zajednici.
41. Izazovi i mogućnosti koje predstavlja digitalizacija akademskog izdavaštva i širenja istraživanja.
42. Značaj međunarodnih programa razmene i saradnje za Univerzitet u Nišu.
43. Uloga Univerziteta u Nišu u promovisanju doživotnog učenja i kontinuiranog obrazovanja.
44. Relevantnost i primenljivost obrazovanja Univerziteta u Nišu u regionalnom i globalnom kontekstu.
45. Značaj mentorstva i karijere za studente Univerziteta u Nišu.
46. ​​Značaj interdisciplinarnog i problemskog učenja na Univerzitetu u Nišu
47. Uloga Univerziteta u Nišu u negovanju kritičkog mišljenja i građanskog angažovanja kod studenata.
48. Značaj stručnog usavršavanja i usavršavanja fakulteta za uspeh Univerziteta u Nišu.
49. Uloga podataka i analitike u unapređenju ishoda učenja studenata na Univerzitetu u Nišu.
50. Uticaj Univerziteta u Nišu na intelektualni i kulturni život Niša

 1. Izraditi strateški plan razvoja javnih komunalnih preduzeća u Nišu.
 2. Implementirati sisteme merenja učinka kako bi se ocenila efikasnost javnih komunalnih preduzeća.
 3. Povećati transparentnost u procesu donošenja odluka.
 4. Poboljšati prakse finansijskog upravljanja.
 5. Sprovesti programe obuke za zaposlene kako bi unapredili svoje veštine.
 6. Razviti sistem podsticaja i nagrada za motivisanje zaposlenih.
 7. Redovno sprovodjenje ankete o zadovoljstvu gradjana.
 8. Implementirati sistem za praćenje i procenu žalbi kupaca.
 9. Razviti kulturu stalnog poboljšanja.
 10. Podsticati inovativnost i kreativnost na radnom mestu.
 11. Negovati saradnju i timski rad među zaposlenima.
 12. Poboljšati komunikaciju između menadžmenta i zaposlenih.
 13. Razviti sistem za razmenu najboljih praksi među javnim komunalnim preduzećima.
 14. Kreirajti sistem upravljanja znanjem za prikupljanje i deljenje organizacionog znanja.
 15. Razviti plan upravljanja rizikom za ublažavanje potencijalnih rizika.
 16. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka izvođača.
 17. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka dobavljača.
 18. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka podizvođača.
 19. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka partnera.
 20. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka zajedničkih ulaganja.
 21. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka celokg sektora JKP u Nišu.
 22. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka spajanja i akvizicija.
 23. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka prodaje i izdvajanja.
 24. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka zajedničkih ulaganja i drugih oblika saradnje.
 25. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka aranžmana za spoljne poslove.
 26. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka javno-privatnog partnerstva.
 27. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka međuopštinske saradnje.
 28. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka reformi javnog sektora.
 29. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka inovacija u javnom sektoru.
 30. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka preduzetništva u javnom sektoru.
 31. Razviti sistem praćenja i evaluacije učinka društvene odgovornosti javnog sektora.
 32. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka etike javnog sektora.
 33. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja javnim sektorom.
 34. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka rukovodstva javnog sektora.
 35. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja javnim sektorom.
 36. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka strategije javnog sektora.
 37. Razviti sistem za praćenje i vrednovanje rada organizacije javnog sektora.
 38. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka kulture javnog sektora.
 39. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka inovacija u javnom sektoru.
 40. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka merenja učinka javnog sektora.
 41. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja kvalitetom u javnom sektoru.
 42. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka zadovoljstva korisnika javnog sektora.
 43. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja ljudskim resursima u javnom sektoru.
 44. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja finansijama u javnom sektoru.
 45. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja informacionim tehnologijama u javnom sektoru.
 46. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja operacijama u javnom sektoru.
 47. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja projektima u javnom sektoru.
 48. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja rizicima u javnom sektoru.
 49. Razviti sistem za praćenje i procenu učinka upravljanja lancem snabdevanja u javnom sektoru.
 50. Razviti sistem za praćenje i evaluaciju učinka upravljanja marketingom u javnom sektoru.
 1. Analiza aktuelnih strategija urbanog planiranja grada Niša
 2. Studija istorijske evolucije urbanog planiranja Niša
 3. Uticaj urbanog širenja na kvalitet života u Nišu
 4. Uloga javnog prevoza u urbanističkom planiranju Niša
 5. Procena dostupnosti i pristupačnosti zelenih površina u Nišu
 6. Uticaj kulturnog nasleđa na urbanizam Niša
 7. Odnos urbanističkog planiranja i socijalne pravde u Nišu
 8. Uloga urbanističkog planiranja u smanjenju zagađenja vazduha u Nišu
 9. Uticaj politike korišćenja zemljišta na urbano planiranje u Nišu
 10. Odnos urbanističkog planiranja i privrednog razvoja Niša
 11. Uticaj političkih faktora na urbanističke odluke u Nišu
 12. Uloga učešća građana u urbanističkom planiranju Niša
 13. Ocena efikasnosti urbanističkih propisa u Nišu
 14. Uticaj klimatskih promena na urbanizam u Nišu
 15. Uloga urbanističkog planiranja u unapređenju javnog zdravlja u Nišu
 16. Analiza trenutnog stanja pristupačnog stanovanja u Nišu
 17. Uticaj demografskih faktora na urbanističko planiranje Niša
 18. Procena postojeće saobraćajne infrastrukture u Nišu
 19. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju održivog turizma u Nišu
 20. Uticaj urbanističkog planiranja na potrošnju energije u Nišu
 21. Ocena efikasnosti javno-privatnog partnerstva u urbanističkom planiranju Niša
 22. Odnos urbanističkog planiranja i smanjenja rizika od katastrofa u Nišu
 23. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju kulturne raznolikosti u Nišu
 24. Analiza uticaja urbanističkog planiranja na vrednosti imovine u Nišu
 25. Uticaj globalizacije na urbanizam u Nišu
 26. Uloga urbanizma u smanjenju kriminala u Nišu
 27. Ocena trenutnog stanja javnih prostora u Nišu
 28. Uticaj tehnoloških dostignuća na urbanizam u Nišu
 29. Odnos urbanističkog planiranja i ekološke održivosti u Nišu
 30. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju društvene kohezije u Nišu
 31. Ocena efikasnosti zonskih propisa u Nišu
 32. Uticaj urbanizma na lokalnu politiku u Nišu
 33. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju rodne ravnopravnosti u Nišu
 34. Analiza uticaja urbanističkog planiranja na javno zdravlje u Nišu
 35. Uticaj ekonomskih faktora na urbanističke odluke u Nišu
 36. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju aktivnih stilova života u Nišu
 37. Ocena trenutnog stanja javnog prevoza u Nišu
 38. Uticaj urbanističkog planiranja na prirodnu sredinu u Nišu
 39. Odnos urbanističkog planiranja i istorijskog očuvanja u Nišu
 40. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju održivog razvoja Niša
 41. Evaluacija efektivnosti učešća javnosti u donošenju urbanističkih odluka u Nišu
 42. Uticaj društvenih faktora na urbanizam u Nišu
 43. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju pristupačnosti i mobilnosti za osobe sa invaliditetom u Nišu
 44. Analiza uticaja urbanističkog planiranja na lokalna preduzeća u Nišu
 45. Uticaj kulturnih faktora na urbanističke odluke u Nišu
 46. Uloga urbanističkog planiranja u promovisanju međugeneracijske jednakosti u Nišu
 47. Ocena postojećeg stanja vodovodne i sanitarne infrastrukture u Nišu
 48. Uticaj urbanističkog planiranja na efekat urbanog toplotnog ostrva u Nišu
 49. Odnos urbanističkog planiranja i katastrofe
 1. Analiza trenutnog stanja privrednog rasta u Nišu
 2. Studija istorijske evolucije privrednog razvoja Niša
 3. Uticaj globalizacije na privredu Niša
 4. Procena privrednih sektora koji pokreću rast u Nišu
 5. Uloga preduzetništva u privrednom razvoju Niša
 6. Uticaj razvoja infrastrukture na privredni rast Niša
 7. Uticaj direktnih stranih investicija na privredu Niša
 8. Ocena efikasnosti politika lokalnog ekonomskog razvoja u Nišu
 9. Odnos obrazovanja i privrednog razvoja Niša
 10. Uloga inovacija u ekonomskom rastu Niša
 11. Analiza tržišta rada u Nišu
 12. Uticaj političkih faktora na privredni razvoj Niša
 13. Uticaj pandemije COVID-19 na privredu Niša
 14. Uloga javno-privatnog partnerstva u privrednom razvoju Niša
 15. Uticaj demografskih faktora na privredni razvoj Niša
 16. Uticaj turizma na privredu Niša
 17. Ocena trenutnog stanja malih i srednjih preduzeća (MSP) u Nišu
 18. Odnos ekonomskog rasta i nejednakosti prihoda u Nišu
 19. Uloga izvozno orijentisanih industrija u privrednom razvoju Niša
 20. Uticaj kulturnih faktora na privredni razvoj Niša
 21. Analiza uticaja spoljnotrgovinske razmene na privredu Niša
 22. Uloga ljudskog kapitala u privrednom razvoju Niša
 23. Uticaj prirodnih resursa na privredu Niša
 24. Uticaj tehnologije na privredni razvoj Niša
 25. Ocena efikasnosti poreske politike u podsticanju privrednog rasta Niša
 26. Odnos ekonomskog rasta i ekološke održivosti u Nišu
 27. Uloga urbanizacije u privrednom razvoju Niša
 28. Ocena postojećeg stanja saobraćajne infrastrukture u Nišu
 29. Uticaj privrednog rasta na urbanizaciju Niša
 30. Uticaj regionalne ekonomske integracije na privredu Niša
 31. Uloga društvenog kapitala u privrednom razvoju Niša
 32. Analiza uticaja inostrane pomoći na privredu Niša
 33. Odnos ekonomskog rasta i javnog zdravlja u Nišu
 34. Uloga javnih investicija u razvoju privrede Niša
 35. Ocena postojećeg stanja spoljnotrgovinske razmene Niša
 36. Uticaj ekonomskog rasta na smanjenje siromaštva u Nišu
 37. Uticaj međunarodnih ekonomskih prilika na privredu Niša
 38. Uloga elementarnih nepogoda u privrednom razvoju Niša
 39. Analiza uticaja korupcije na privredni razvoj Niša
 40. Odnos ekonomskog rasta i rodne ravnopravnosti u Nišu
 41. Uloga stručnog obrazovanja i obuke u ekonomskom razvoju Niša
 42. Ocena trenutnog stanja finansijskog sektora u Nišu
 43. Uticaj privrednog rasta na kulturni razvoj Niša
 44. Uticaj ekonomskih faktora na donošenje javnih politika u Nišu
 45. Uloga mikrofinansiranja u unapređenju ekonomskog razvoja Niša
 46. Analiza uticaja međunarodnih trgovinskih sporazuma na privredu Niša
 47. Odnos ekonomskog rasta i socijalne stabilnosti u Nišu
 48. Uloga sive ekonomije u ekonomskom razvoju Niša
 49. Ocena trenutnog stanja digitalne infrastrukture u Nišu
 50. Uticaj privrednog rasta na međunarodnu konkurentnost Niša
 1. Uspostaviti sportske centre u zajednici sa dobro opremljenim objektima.
 2. Ponuditi pristupačnu sportsku članarinu da biste podstakli učešće.
 3. Razviti javne sportske parkove sa terenima i terenima za razne sportove.
 4. Organizujte sportske festivale kako biste promovisali angažovanje zajednice.
 5. Ponudite omladinske sportske programe kako bi deca bila aktivna i angažovana.
 6. Stvorite podsticaje za preduzeća da sponzorišu sportske timove i događaje.
 7. Obezbediti obuku za trenere i sudije kako bi se obezbedilo fer i bezbedno takmičenje.
 8. Ponudite prilagodljive sportske programe za osobe sa invaliditetom.
 9. Promovisati značaj fizičke aktivnosti i sporta kroz javne kampanje.
 10. Osnovati sportski savet zajednice za koordinaciju i planiranje sportskih aktivnosti.
 11. Ponuditi  popuste za porodice sa niskim primanjima kako biste osigurali pristup sportskim aktivnostima.
 12. Napravite bezbedne biciklističke staze i staze da biste podstakli vožnju bicikla kao oblik vežbanja.
 13. Razviti zatvorene sportske objekte za aktivnosti tokom cele godine.
 14. Podsticati stvaranje pešačkih klubova i grupa.
 15. Ponuditi  opremu za fitnes na otvorenom u javnim parkovima.
 16. Obezbediti  obrazovanje o ishrani za sportiste i porodice.
 17. Napraviti lige za seniore da ostanu aktivni i društveni.
 18. Ponuditi sportske programe posle škole za decu.
 19. Razviti mrežu staza za šetnju i trčanje širom opštine.
 20. Omogućiti pristup bazenima za aktivnosti na bazi vode.
 21. Osnovati zajednički sportski fond za podršku sportskim aktivnostima.
 22. Ponuditi onlajn resurse za pristup sportistima i porodicama.
 23. Udružiti se sa lokalnim školama kako biste obezbedili sportske programe.
 24. Napraviti opštinsku sportsku dvoranu slavnih da biste prepoznali lokalne sportiste.
 25. Ponuditi pristup sportskoj opremi za porodice sa niskim primanjima.
 26. Razviti sistem za praćenje učešća i evaluaciju programa.
 27. Partnerstvo sa lokalnim sportskim organizacijama za promociju sporta u opštini.
 28. Razviti programe obuke za sportiste specifične za sport.
 29. Ponuditi objekte za penjanje u zatvorenom prostoru za aktivnosti tokom cele godine.
 30. Podsticati korišćenje javnog prevoza da biste došli do sportskih aktivnosti.
 31. Napraviti program za reciklažu sportske opreme i uniformi.
 32. Uspostaviti program društvenih sportskih stipendija za mlade.
 33. Ponuditi  grupne časove fitnesa u društvenim centrima.
 34. Razviti program sportskog mentorstva za mlade.
 35. Omogućiti ravnopravan pristup terenima za javnu upotrebu.
 36. Ponuditi sportske kampove tokom školskih raspusta.
 37. Stvoriti  partnerstva sa lokalnim prodavcima sportske opreme za popuste na opremu.
 38. Razviti program za podučavanje mladih sportista bezbednosti u sportu.
 39. Uspostaviti mrežu sportskih volontera za podršku događajima i programima.
 40. Podsticati razvoj sportskih liga u zajednici.
 41. Razvijte program za podsticanje porodice da vežbaju zajedno.
 42. Udružiti se sa lokalnim sportskim timovima kako biste ponudili klinike i kampove za obuku.
 43. Ponuditi zdravu hranu u sportskim objektima.
 44. Napraviti oglasnu tablu za sport u zajednici za promovisanje aktivnosti.
 45. Ponuditi online registraciju za sportske programe.
 46. Razviti program podrške sportistkinjama.
 47. Udružiti se sa lokalnim bolnicama kako biste promovisali sport kao način za poboljšanje zdravlja.
 48. Ustanoviti opštinski dan sporta za proslavu lokalnih sportskih dostignuća.
 49. Napraviti program za podsticanje nesportista da se bave sportom.
 50. Razviti opštinski sportski master plan koji će voditi budući razvoj
 1. Unaprediti Niški kulturni centar za “predstavljanje lokalnih umetnika i događaja”.
 2. Ponuditi grantove i sredstva za kulturne projekte i događaje.
 3. Osnovati opštinsku umetničku komisiju koja će nadgledati kulturne programe.
 4. Promovisati raznolikost kulturnih tradicija i nasleđa u zajednici.
 5. Ponuditi besplatan ili snižen ulaz na kulturne događaje.
 6. Razviti program kulturnog turizma za privlačenje posetilaca.
 7. Podsticati lokalne škole da ugrade kulturno obrazovanje u svoj nastavni plan i program.
 8. Uspostaviti mrežu kulturnih organizacija za saradnju na događajima i programima.
 9. Omogućiti pristup časovima umetnosti i muzike za sve uzraste.
 10. Promovisati javne umetničke instalacije za ulepšavanje grada.
 11. Ponuditi časove jezika za stanovnike da uče o različitim kulturama.
 12. Uspostaviti opštinski bibliotečki sistem da bi se obezbedio pristup kulturnim resursima.
 13. Proslaviti kulturne praznike i festivale kroz javne događaje.
 14. Podsticati stvaranje umetničkih projekata zajednice.
 15. Ponuditi radionice i seminare o kulturnim temama.
 16. Stvoriti opštinski arhiv za očuvanje kulturnih artefakata i istorije.
 17. Ponuditi programe kulturne razmene sa drugim opštinama.
 18. Promovisati lokalnu kuhinju i tradiciju hrane kroz kulturne događaje.
 19. Razvijati program za predstavljanje umetnika i muzičara u nastajanju.
 20. Osnovati hor ili orkestar zajednice.
 21. Napraviti program podrške kulturnom preduzetništvu.
 22. Ponuditi obilaske istorijskih znamenitosti i kulturnih znamenitosti.
 23. Razviti partnerstvo sa lokalnim preduzećima za podršku kulturnim događajima.
 24. Omogućiti pristup muzičkim instrumentima za stanovnike sa niskim primanjima.
 25. Osnovati uniju pozorišta I ansambala..
 26. Podsticati stvaranje društvenih kulturnih vrtova i zelenih površina.
 27. Ponuditi časove tradicionalnih zanata i umetničkih oblika.
 28. Razviti program podrške očuvanju kulturnog nasleđa.
 29. Osnovati opštinski muzej koji će prikazati lokalnu kulturu.
 30. Omogućiti pristup kulturnim resursima za osobe sa invaliditetom.
 31. Razviti program podrške privrednim društvima u oblasti turizma.
 32. Promovisati važnost kulturološke osetljivosti i razumevanja.
 33. Ponuditi pristup kulturnim resursima on-line.
 34. Proslaviti doprinose imigranata i izbeglica zajednici.
 35. Ojačati gradskii filmski festival koji će predstaviti lokalne filmske stvaraoce.
 36. Razviti program podrške kulturnom preduzetništvu među mladima.
 37. Promovisati programe kulturne razmene sa univerzitetima i fakultetima.
 38. Podsticati stvaranje kulturnih okruga i četvrti.
 39. Omogućiti pristup umetničkom materijalu za umetničke projekte zajednice.
 40. Uspostaviti program za podršku kulturnom mentorstvu i naukovanju.
 41. Proslaviti kulturnu raznolikost kroz javne murale i uličnu umetnost.
 42. Podsticati stvaranje pozorišnih grupa u zajednici.
 43. Ponuditi usluge prevođenja jezika za kulturne događaje.
 44. Razviti partnerstvo sa lokalnim medijima za promociju kulturnih događaja i programa.
 45. Promovisati korišćenje javnog prevoza za pristup kulturnim događajima.
 46. Ponudite volonterske prilike stanovnicima da podrže kulturne događaje.
 47. Osnovati opštinski festival poezije za slavlje lokalnih pisaca.
 48. Podsticati stvaranje staza i obilazaka kulturnog nasleđa.
 49. Omogućite pristup časovima plesa za sve uzraste.
 50. Razviti opštinski kulturni master plan koji će voditi budući razvoj
 1. Obezbeđivanje jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju za sve učenike.
 2. Primena tehnologije i digitalnih resursa u učionici.
 3. Obezbeđivanje adekvatnog finansiranja za škole i obrazovne programe.
 4. Podsticanje uključivanja roditelja u obrazovanje.
 5. Obezbeđivanje stalnog profesionalnog razvoja za prosvetne radnike.
 6. Stvaranje partnerstava između škola i lokalnih preduzeća.
 7. Ponuditi specijalizovane programe koji zadovoljavaju različite potrebe učenika.
 8. Povećanje raznolikosti nastavnika kako bi se bolje odražavala zajednica.
 9. Sprovođenje programa koji se fokusiraju na mentalno zdravlje i dobrobit.
 10. Pružanje usluga rane intervencije studentima koji se bore u akademskom ili društvenom pogledu.
 11. Ponuditi vannastavne programe koji obogaćuju živote učenika i dopunjuju njihovo obrazovanje.
 12. Uključivanje programa stručnog usavršavanja i priprema za karijeru u nastavni plan i program.
 13. Podsticanje građanskog angažovanja i društveno korisnog rada među učenicima.
 14. Promovisanje kulturne i globalne svesti u učionici.
 15. Pružanje mogućnosti za vođstvo učenika i donošenje odluka.
 16. Osigurati da škole budu bezbedno i prijatno okruženje za sve učenike.
 17. Podsticanje kreativnosti i inovativnosti učenika.
 18. Obezbeđivanje da učenici specijalnog obrazovanja imaju pristup neophodnim smeštajnim jedinicama i resursima.
 19. Ponuditi alternativne programe obrazovanja za rizične učenike.
 20. Pružanje podrške i resursa za učenike engleskog jezika.
 21. Sprovođenje programa koji promovišu fizičku aktivnost i zdrave stilove života.
 22. Podsticanje ekološkog obrazovanja i napora za održivost.
 23. Stvoriti programe koji podržavaju umetnost i humanističke nauke.
 24. Stvaranje partnerstva između škola i organizacija lokalne zajednice.
 25. Pružanje mogućnosti za uključivanje učenika u istraživanje i naučna otkrića.
 26. Podrška inovativnim nastavnim metodama i pristupima.
 27. Podsticanje interdisciplinarnih studija i saradnje.
 28. Obezbeđivanje pristupa visokokvalitetnoj tehnologiji i infrastrukturi.
 29. Stvaranje mogućnosti za dvostruki upis i kredit za fakultet.
 30. Osigurati da nastavni plan i program i nastava budu usklađeni sa državnim i nacionalnim standardima.
 31. Podsticanje kreativnosti i inovativnosti u učionici.
 32. Pružanje mogućnosti studentima da se uključe u učenje zasnovano na projektima.
 33. Podsticanje celoživotnog učenja među učenicima.
 34. Promovisanje socijalnog i emocionalnog učenja.
 35. Pružanje mogućnosti za studentsko vođstvo i donošenje odluka.
 36. Osigurati da škole imaju adekvatno osoblje i resurse da zadovolje potrebe učenika.
 37. Podsticanje učešća učenika u društvenom radu i građanskom angažovanju.
 38. Pružanje mogućnosti za glas učenika i izbor u njihovom obrazovanju.
 39. Osigurati da škole imaju raznolik nastavni plan i program koji odražava zajednicu.
 40. Pružanje mogućnosti za učešće roditelja i doprinos u donošenju odluka u školi.
 41. Pružanje mogućnosti za angažovanje studenata u umetnosti i humanističkim naukama.
 42. Podrška rastu i razvoju obrazovanja u ranom detinjstvu.
 43. Pružanje stalnog profesionalnog razvoja za administratore i osoblje.
 44. Osigurati da škole imaju bezbedno i inkluzivno okruženje za sve učenike.
 45. Pružanje mogućnosti studentima da se uključe u uslužno učenje i volonterizam.
 46. Obezbeđivanje pristupa visokokvalitetnom STEM obrazovanju.
 47. Podsticanje razvoja veština 21. veka.
 48. Podrška rastu i razvoju socijalnog i emocionalnog učenja.
 49. Pružanje mogućnosti učenicima da razviju globalnu kompetenciju.
 50. Obezbeđivanje da škole imaju pristup resursima i podršci koja im je potrebna da zadovolje potrebe učenika.
 1. Obezbeđivanje jednakog pristupa kvalitetnom obrazovanju za sve učenike.
 2. Primena tehnologije i digitalnih resursa u učionici.
 3. Obezbeđivanje adekvatnog finansiranja za škole i obrazovne programe.
 4. Podsticanje uključivanja roditelja u obrazovanje.
 5. Obezbeđivanje stalnog profesionalnog razvoja za prosvetne radnike.
 6. Stvaranje partnerstava između škola i lokalnih preduzeća.
 7. Ponuditi specijalizovane programe koji zadovoljavaju različite potrebe učenika.
 8. Povećanje raznolikosti nastavnika kako bi se bolje odražavala zajednica.
 9. Sprovođenje programa koji se fokusiraju na mentalno zdravlje i dobrobit.
 10. Pružanje usluga rane intervencije studentima koji se bore u akademskom ili društvenom pogledu.
 11. Ponuditi vannastavne programe koji obogaćuju živote učenika i dopunjuju njihovo obrazovanje.
 12. Uključivanje programa stručnog usavršavanja i priprema za karijeru u nastavni plan i program.
 13. Podsticanje građanskog angažovanja i društveno korisnog rada među učenicima.
 14. Promovisanje kulturne i globalne svesti u učionici.
 15. Pružanje mogućnosti za vođstvo učenika i donošenje odluka.
 16. Osigurati da škole budu bezbedno i prijatno okruženje za sve učenike.
 17. Podsticanje kreativnosti i inovativnosti učenika.
 18. Obezbeđivanje da učenici specijalnog obrazovanja imaju pristup neophodnim smeštajnim jedinicama i resursima.
 19. Ponuditi alternativne programe obrazovanja za rizične učenike.
 20. Pružanje podrške i resursa za učenike engleskog jezika.
 21. Sprovođenje programa koji promovišu fizičku aktivnost i zdrave stilove života.
 22. Podsticanje ekološkog obrazovanja i napora za održivost.
 23. Stvoriti programe koji podržavaju umetnost i humanističke nauke.
 24. Stvaranje partnerstva između škola i organizacija lokalne zajednice.
 25. Pružanje mogućnosti za uključivanje učenika u istraživanje i naučna otkrića.
 26. Podrška inovativnim nastavnim metodama i pristupima.
 27. Podsticanje interdisciplinarnih studija i saradnje.
 28. Obezbeđivanje pristupa visokokvalitetnoj tehnologiji i infrastrukturi.
 29. Stvaranje mogućnosti za dvostruki upis i kredit za fakultet.
 30. Osigurati da nastavni plan i program i nastava budu usklađeni sa državnim i nacionalnim standardima.
 31. Podsticanje kreativnosti i inovativnosti u učionici.
 32. Pružanje mogućnosti studentima da se uključe u učenje zasnovano na projektima.
 33. Podsticanje celoživotnog učenja među učenicima.
 34. Promovisanje socijalnog i emocionalnog učenja.
 35. Pružanje mogućnosti za studentsko vođstvo i donošenje odluka.
 36. Osigurati da škole imaju adekvatno osoblje i resurse da zadovolje potrebe učenika.
 37. Podsticanje učešća učenika u društvenom radu i građanskom angažovanju.
 38. Pružanje mogućnosti za glas učenika i izbor u njihovom obrazovanju.
 39. Osigurati da škole imaju raznolik nastavni plan i program koji odražava zajednicu.
 40. Pružanje mogućnosti za učešće roditelja i doprinos u donošenju odluka u školi.
 41. Pružanje mogućnosti za angažovanje studenata u umetnosti i humanističkim naukama.
 42. Podrška rastu i razvoju obrazovanja u ranom detinjstvu.
 43. Pružanje stalnog profesionalnog razvoja za administratore i osoblje.
 44. Osigurati da škole imaju bezbedno i inkluzivno okruženje za sve učenike.
 45. Pružanje mogućnosti studentima da se uključe u uslužno učenje i volonterizam.
 46. Obezbeđivanje pristupa visokokvalitetnom STEM obrazovanju.
 47. Podsticanje razvoja veština 21. veka.
 48. Podrška rastu i razvoju socijalnog i emocionalnog učenja.
 49. Pružanje mogućnosti učenicima da razviju globalnu kompetenciju.
 50. Obezbeđivanje da škole imaju pristup resursima i podršci koja im je potrebna da zadovolje potrebe učenika.

Vaše predloge možete poslati na e-mail: spsgradskiodbornis@gmail.com